O inwestycjach w roku 2013 słów kilka
W dniu 14 września 2013 r. w Rajgrodzie odbyło się uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie inwestycji wykonanych w 2013 r.

Uroczystość rozpoczęła się od sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie, podczas której podjęto 4 uchwały:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013-2027,
3) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybczyzna – drodze wewnętrznej o nr geodezyjnym 63/2 nadano – na wniosek właścicieli działek z nią sąsiadujących – nazwę ulica Poziomkowa.

Po zakończeniu sesji, w rajgrodzkim sanktuarium odbyła się samorządowa Msza Św. celebrowana przez księdza dziekana Hieronima Mojżuka. Proboszcz rajgrodzkiej parafii w słowie do wiernych podkreślił fakt, że każda władza publiczna jest służbą wykonywaną na rzecz zarówno konkretnego człowieka, jak i lokalnej społeczności.

O godz. 11.00 nastąpiło poświęcenie i oficjalne oddanie do użytkowania pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim, wybudowanym przy plaży miejskiej, po czym zebrani udali się przed Urząd Miejski w Rajgrodzie, gdzie nastąpiło poświęcenie niedawno wybudowanego parkingu. Trzecią w kolejności oddawaną do użytku inwestycją była droga o nawierzchni asfaltowej na ul. Rajgrodzik, prowadząca do firm lokalnych przedsiębiorców.

Burmistrz Rajgrodu podziękował za zaangażowanie oraz współpracę wszystkim tym osobom, które przyczyniają się do realizacji inwestycji i działają na rzecz Gminy Rajgród i wręczył im okolicznościowe dyplomy.

1. Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród – projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Suwalsko-Augustowskie (LGR). Całkowity koszt inwestycji to 129.659,93 zł, a pozyskane dofinansowanie to 79.110,68 zł. Wykonawcą była firma RICOLAND-DOM Górscy s.c. z Suwałk.

2. Budowa parkingu w Rajgrodzie – projekt zrealizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury (LGD). Całkowity koszt inwestycji to 63.497,32 zł, pozyskane dofinansowanie to 41.972,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rav-Bud Rafał Dzitkowski z Żelech.

3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie /odcinek od drogi powiatowej nr 2659B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego „Europa”/ – inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu Gminy Rajgród. Wartość inwestycji to 191.832,66 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z Grajewa.

W roku 2013 Gmina Rajgród zrealizowała w całości projekt pn. „Impreza kulturalno-sportowa nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4 LEADER działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Ogólna wartość projektu to 38.145,00 zł, a przyznane dofinansowanie – 24.995,12 zł.

Projekty obecnie realizowane przez Gminę Rajgród:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska – inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Całkowita wartość projektu to 2.446.798,11, a planowane dofinansowanie to 2.077.164,65 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. z Ełku.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród – projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, konkurs ogłoszony przez LGR. Ogólna wartość projektu to 480.177,90 zł, planowane dofinansowanie – 329.705,27 zł. Trwa postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy.

3. Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Ogólna wartość inwestycji to 1.688.790,90 zł, planowane dofinansowanie to 1.266.500,92 zł. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy.

4. Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród – (projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie oraz w Szkole Podstawowej w Rydzewie) – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Ogólna wartość projektu i pozyskane dofinansowanie – 66.658,65 zł.

5. Nasza Pracownia – (projekt realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Ogólna wartość projektu to 198.000,00 zł, wartość pozyskanego dofinansowania – 177.210,00 zł.

Na rozpatrzenie oczekują wnioski:
1) Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w mieście Rajgród – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
2) Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie – ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, konkurs ogłoszony przez LGR,
3) Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród – w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W roku 2013 Gmina Rajgród udzieliła Powiatowi Grajewskiemu dotacji na realizację inwestycji pn.:
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna – w wysokości 54.472,00 zł,
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Bełda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi” – w wysokości 185.000,00 zł.

Planowane jest udzielenie dotacji Powiatowi Grajewskiemu w kwocie do 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont bieżący chodników w miejscowości Stoczek – droga powiatowa nr 1794B”.

Wspólnie z Powiatem Ełckim oraz 13 innymi samorządami gminnymi, Gmina Rajgród uczestniczy w projekcie połączenia mazurskich jezior z Kanałem Augustowskim. W roku 2013 została ukończona „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”. W 2013 r. udzielono dotacji w kwocie 801,66 zł (1/15 wartości wkładu własnego) na utrzymanie efektów trwałości ww. projektu.

Gmina Rajgród wspólnie z Miastem Grajewo, Gminą Grajewo, Gminą Prostki, Gminą Radziłów tworzy Stowarzyszenie Miast i Gmin „Rzeka historii”. W chwili obecnej trwają starania o pozyskanie środków na sporządzenie dokumentacji inwestycyjnej oraz na realizację projektów kulturalno-turystycznych.

Źródło: http://www.um.rajgrod.pl/index.php?action=wiecej&id=826&dzial=aktualnosci